TopGeokad - Staţie totalā Sokkia

FOTO: Staţie totalā Sokkia

TopGeoKad Sediu

Sediul nostru -Click pe imagine pentru detalii


TopGeoKad - Titlu de proprietate

"In democraţia modernā celula de bazā a societaţii este proprietatea privatā rezultatā din munca perseverentā si economisire"

Mircea Micle (2000)


Domeniul de activitate

Servicii cadastrale şi întabulāri

Întabulāri terenuri, construcţii, apartamente în Cartea Funciarā

Dezmembrāri, comasāri şi atribuire numere cadastrale noi

Actualizāri, documentaţii cadastrale, modificāri limite de proprietate, evidenţieri construcţii pe terenuri înscrise în Cartea Funciarā

Planuri pentru instanţā de judecatā

Identificāri parcele existente pe hārţile austroungare 1:2880


Ridicāri topografice de specialitate

Planuri topografice

Reprezentare 3D a reliefului

Documentaţii pentru Autorizaţii de Construire (PAC)

Documentaţii PUD, PUZ, PUG cu toate avizele OCPI


Topografie inginereascā şi de şantier

Trasāri şi materializāri în teren a axelor construcţiilor cât şi a diferenţelor de nivel

Trasāri şi materializāri în teren pentru utilaje industriale, cāi ferate, hale industriale

Māsurātori ciclice în vederea urmāririi şi comportārii în timp a construcţiilor civile şi industriale

ACASA     DESPRE NOI    CONTACT